+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Liberty Hukuk Avukatlık Bürosu’na Hoş Geldiniz!

Hukuk; birey, toplum ve devletin hareketlerini ve ilişkilerinde nasıl davranması yahut davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir.  Hukuk bilgisinin doğru olması ve somut olaylarda hukuki sorunu tespit ederek doğru şekilde ele alınması çok önemlidir.   Avukatlık faaliyeti, müvekkilin hukuki probleminin en doğru ve kendisine en iyi şekilde fayda sağlayarak çözülmesini amaçlamaktadır.

Liberty Hukuk büromuz, müvekkillerine hukuki yardım sunarken aynı zamanda internet sitemizden yayınlanan makale ve Yargıtay kararları ile hukuki güncel bilgi vermektedir.

Makalelerimiz, güncel mevzuat, istinaf ve Yargıtay kararları ile şekillenen en son uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Mevzuatlarda yapılan değişiklikler sitemize makale olarak eklenerek güncel bilgi akışı sağlanmaktadır.  Liberty Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra birçok hukuk alanında faaliyet göstermekte olup yoğun olarak dört hukuk alanını temel faaliyet alanı olarak belirlemiştir.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk; boşanma davası başta olmak üzere, velayet, nafaka, boşanmanın kesinleşmesinden sonra mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; miras hukuk alanında ise mal paylaşımı, muvazaalı satışlar (mirastan mal kaçırma), mirasçının saklı payının ihlal edilmesi ve mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını da kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır. Özellikle, genel veya özel boşanma sebepleriyle açılan çekişmeli boşanma davaları, boşanma avukatlarının hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan medeni hukuk davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davaları, hem boşanma kararı verilmesinin hem de tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin tarafların kusur durumuna göre belirlendiği davalardan olması sebebiyle bu tarz davalarda boşanma davaları konusunda uzman bir avukat ile temsil edilmenin hakların temini ve kazanılması açısından etkili olduğu bir dava türüdür. Özel hukukun bu alanı büromuzun da hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği temel faaliyet alanıdır.

Ceza Hukuku

Ceza yargılamasında gerek mağdur gerekse şüpheli olan tarafın haklarının ihlal edilmemesi ve gerek duyulması halinde süreli delillerin toplanması açısından hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir. Ceza hukukunda soruşturma aşamasında; arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi tedbirleri aldığı gibi soruşturmanın iddianame düzenlenerek ceza davasına dönüşmesi halinde; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eden kararlar alınması mümkündür. Tüm bu süreçlere şüpheli, sanık veya mağdur olarak katılanlar mutlaka profesyonel hukuki yardım almalıdır. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müşteki, katılan, şüpheli veya sanığın savunma ve iddia hakkı bir ceza avukatı tarafından temin edilmediği takdirde hak kaybı uğraması mümkün olmaktadır.  Liberty Hukuk Bürosu, ceza hukuku alanında faaliyet göstererek müvekkillerine etkin bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk devletler arası hukuk olarak da nitelendirilmekte olup bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler arasındaki ilişkileri düzenlerken aynı zamanda farklı ülkelerde yaşayan ve hukuki yahut cezai anlamda sorun yaşayan kişilerin haklarını da korumak için devletler tarafından da imzalanan çeşitli sözleşmeler ile de hakların korunmasını amaçlamakta olup hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. İstanbul’da faaliyet gösteren Liberty Hukuk Bürosu uluslararası hukuk davalarında faaliyet göstererek müvekkillerine etkin bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul (taşınmaz) hukuku her türlü taşınmaz yani gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk birimine verilen addır. Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen davalardır. Davaya hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır bu sebeple dava açılmadan önce toplanabilen tüm delilerin toplanarak dava sürecinin iyi planlanması halinde yargılama sırasında bu delilerin beklenmeyecek olması sebebiyle davanın kısa sürede karara bağlanması sağlanmaktadır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal Yargıtay kararları araştırmasının yapılması ve planlanması gerekmektedir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak gayrimenkul hukuku davalarında müvekkillerinin haklarının en iyi şekilde temin edilmesini sağlamaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız ve Makalelerimiz

Odaklandığımız başlıca faaliyet alanlarını ve her biriyle ilgili en çok okunan makalelerimizi keşfedin!  

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Boşanma Davaları

Tümünü Listele
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Davaları

Tümünü Listele
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Davaları

Tümünü Listele
Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Davalar

Tümünü Listele