+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Hakaret Suçu

19 Nisan 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

HAKARET SUÇU – ŞEREFE KARŞI SUÇLAR

Hakaret Suçu : Şerefe karşı suçlar TCK’nun 125. ve 131. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

TCK 125;

“Bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur şeref ve saygınlığına saldıran kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

 

Somut Fiil Ya Da Olgu İsnat Etmek:

Madde metninin  birinci kısmında ,bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmekten söz edilmektedir. Örneğin bir kimseye “yüzüğümü çaldı” denmesi, birinci kısım kapsamına giren somut olgu ve fiil isnat etmedir.

Birinci kısımda düzenlenen seçimlik hareket bakımından mağdura isnat edilen somut fiil ya da olgunun  aleyhine isnatta bulunulan kimsenin  şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması gerekir. Hakaret suçu oluşturacak olgu/fiil herhangi bir olgu/fiil değildir. Mutlaka isnatta bulunanın itibarını zedeleyecek, şerefini lekeleyecek bir fiil/olgudur.

İsnat edilen fiilin somut ve belirlenebilir olması gerekir. Ancak fiilin tüm detaylarıyla belirtilmesi gerekmez, belirlenebilir açıklıkta olması yeterlidir.

İsnat sözle, yazıyla, resim veya işaretle yapılabilir.

Fiili ya da olgu isnat edilen kimsenin gerçekten o eylemi gerçekleştirmiş olması halinde TCK’nun 127. Maddesi dikkate alınmalıdır.

 TCK 127:

“ İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.”

 

TCK’nun 127. Md’den

 • Fiil isnat edilen kimse, bir suç işlemiş ancak hakkında hüküm verilmemişse, fiilin ispatı halinde, isnat edene ceza verilmeyeceği
 • İsnat edilen fiil suç teşkil etmiyorsa, fiilin ispatının ancak kamu yararı ya da isnat edilenin rızası ile mümkün olacağı ve ispatı mümkün olmuş ise isnat edene ceza verilmeyeceği,
 • İsnat edilen fiil hakkında halihazırda kesinleşmiş bir hüküm var ise; bu fiilden bahisle hakaret edenin cezalandırılacağı anlaşılır.

Belirtmek gerekir ki; maddenin son cümlesinde yer alan halihazırda hüküm verilmiş fiillerden bahsedilerek bir kimseye hakaret edilmesi halinde cezaya hükmedileceğine yönelik düzenleme, işlemiş olduğu bir suçtan dolayı mahkum edilmiş bir kimseye, yeniden bu fiil nedeniyle hakaret edilmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Bir Kimsenin Onur Şeref ve Saygınlığına Saldırmak :

765 sayılı yasada “sövme” olarak ayrıca düzenlenen fiil, 5237 sayılı yasada  hakaret başlığı altında somut olgu ya da fiil isnadı ile aynı madde içerisinde düzenlenmiştir.

TCK’nun 125. Md’sinin ikinci kısmında  düzenlenen fiil bakımından tarafların sosyal mevkii ve fiilin işlenmesi sırasındaki durum ve şartları gözetilmelidir. Söylenen söz ya da yapılan hareketin mağdurun şeref ve onurunu zedeleyici nitelikte olup olmadığı belirlenmelidir.

Mağdur ve Faile İlişkin Özellikler:

 • Hakaret suçunun faili herkes olabilir.
 • Hakaret suçunun mağduru herkes olabilir, ancak bazı mağdurlar bakımından hakaret suçu özellik arz eder.
 • Akıl hastaları ve küçükler bakımından, bu kimselerin de korunması gereken şeref v itibarı bulunduğu gözetilmektedir. Akıl hastası ya da küçük hakareti algılayacak durumda olmasa dahi eylem cezalandırılacaktır.
 • Onur kırıcı bir fiilden dolayı hüküm giyenler hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte, kabul edilen görüş, o kimsenin işlediği fiille ilgisi olmayan biçimde yapılan tahkirlerin suç teşkil edeceğidir. Örneğin hırsızlıktan hüküm giyen birinin hayvana benzetilmesi, ya da dolandırıcı olarak nitelendirilmesi hakaret suçunu oluşturacaktır.

 

 • Madde metninde tanımlanan hakaret suçunun cezalandırılması ile  korunan hukuki değer kişilerin şeref ve haysiyeti ,itibarı, diğer fertler nezdinde saygınlığıdır.
 • Hakaret suçunun;
 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç,
 • Düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
 • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
  işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
 • Alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
 • Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Mağdurun Huzurunda Hakaret          :

Huzurda hakaret , mağdurun herhangi bir aracıya gerek olmaksızın doğrudan doğruya, hakaret teşkil eden eylemi öğrenmiş olması gerekir.

Mağdurun Gıyabında Hakaret            :

Mağdurun yokluğunda hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat edilerek işlenmesi gerekmektedir. Sanık ez az üç kişiye hakaret teşkil eden sözleri iradi olarak duyurmalı ya da bildirmelidir. Bildirme doğrudan sözle olabileceği gibi mektup, e-mail gibi sair yollardan da yapılabilir.

Karşılıklı Hakaret                                  :

Hakaret suçunun  karşılıklı olarak işlenmesi halinde karşılıklı hakaret suçu  oluşur.

Karşılıklı hakaret söz konusu olduğunda hakim taraflardan birine ya da her iki tarafa da ceza vermeyebilir, somut durumun özelliklerine göre cezanın 1/3’ne kadar indirilir.

Haksız Bir Fiile Karşı Hakaret             :

Hakaretin haksız bir fiile karşı gerçekleştirilmesi halinde faile ceza verilemeyebilir yahut ceza 1/3’ine kadar indirilir.

Hakaretin yaralama fiiline karşı işlenmesi halinde faile ceza verilmez.

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:

Hakaret suçun bakımından şartları gerçekleşmişse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarından birinin mağdurun zararının giderilmesi olduğu unutulmamalıdır.

 

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Hakaret Suçu Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

 

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

TUTUKLAMA YASAĞI NEDİR?

TUTUKLAMA YASAĞI NEDİR?

Tümünü Listele
Silahla Tehdit Suçu

Silahla Tehdit Suçu

Tümünü Listele
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ OLUŞTURAN SOMUT DELİL

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ OLUŞTURAN SOMUT DELİL

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

Tümünü Listele
Çocuğu Fuhuşa Teşvik Etme Suçu

Çocuğu Fuhuşa Teşvik Etme Suçu

Tümünü Listele
CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

Tümünü Listele
Tedip Hakkı – Yargıtay Kararı

Tedip Hakkı – Yargıtay Kararı

Tümünü Listele
ZAMANAŞIMI SÜRESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku