+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

10 Haziran 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

GÜVENLİK SORUŞTURMASI denildiğinde son denildiğinde yıllarda yaşanan gelişmeler nedeniyle, memur kadrosuna atanmak isteyen kişiler sıkı bir güvenlik soruşturmasından geçirilmekte ve bazılarının güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından memur olmaları mümkün olmamaktadır. Güvenlik soruşturmasında kişinin kolluk kuvvetleri ile bir ilişiğinin, adli sicil kaydının olup olmadığı, ahlaki durumu, sır saklama yeteneği, yabancılarla ilişkisi gibi konular mevcut kayıtların yanı sıra yerinden araştırılır. Güvenlik soruşturmaları kamuya memur alımı için zorunlu görülmekte ise de, soruşturmaların hukuka uygunluğunun denetimi açısından somut kriterlerin belirlenmesi ve denetimin buna göre yapılması yasal bir zorunluluktur.

“HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI BULUNMAYANLARIN  MEMUR OLABİLECEĞİ” DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Dairesi 2015/1759 E. 2015/5517 Sayılı Kararı ile; hakkında kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı verilen ve herhangi bir mahkumiyet kararı verilmeyen davacının hakkındaki işlem iptal edilerek özlük haklarının iadesine ilişkin yerel mahkemece verilen kararı onadı.

Güvenlik Soruşturması

Danıştay 12. Dairesi 2015/1759 E. 2015/5517 Sayılı Kararı’nda:

“ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olarak İstanbul İli Sosyal Çalışmacı kadrosuna ataması teklif edilen davacı tarafından, 13.05.2009 tarihli ve 2255 sayılı sınav kurulu kararıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/18-(b) maddesi gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak şartını taşımadığından bahisle anılan kadroya atanmamasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı tüm özlük ve maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu; 28.12.1994 tarihinde .. suçlamasıyla gözaltına alınarak bilahare serbest bırakıldığı, aynı konuyla ilgili olarak hakkında hazırlanan soruşturma evrakıyla birlikte Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının 24.01.1995 tarihli ve Hazırlık No:1995/31, Karar No:1995/42 sayılı kararıyla, davacının söz konusu teşkilat içinde yer alıp faaliyetler gösterdiği hususunda hakkında kamu davasının açılmasını haklı gösterecek delil ve emare elde edilmediğinden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği, ancak hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı ileri sürülerek ataması yapılmamış ise de; davacının belirtilen fiile ilişkin olarak herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığı ve hakkında açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 19/09/2013 tarihli ve E:2013/1339, K:2013/1252 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi: İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 22/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Güvenlik Soruşturmaları ve Memuriyette Güvenlik Soruşturması konularında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

 İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tümünü Listele
Kast ve Taksir Hakkında Yargıtay Kararları

Kast ve Taksir Hakkında Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele
CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

Tümünü Listele
Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Tümünü Listele
Çocuğu Fuhuşa Teşvik Etme Suçu

Çocuğu Fuhuşa Teşvik Etme Suçu

Tümünü Listele
Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku